Kaukasten asukasyhdistys ry:n säännöt

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kaukasten asukasyhdistys r.y. Yhdistyksen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki.

2§ Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on järjestää kotipaikkansa ja sen lähialueen asukkaille toimintaa turvallisen ja viihtyisän asumisen, monipuolisten palvelujen sekä terveellisen ympäristön puolesta.

Tarkoituksensa tukemiseksi yhdistys:

edistää alueellista asukastoimintaa;
selvittää kaikkia asumiseen ja ympäristöön liittyviä kysymyksiä;
vaikuttaa asukkaiden etujen mukaisen asunto-, ympäristö- ja aluepolitiikan aikaansaamiseen;
harjoittaa julkaisutoimintaa sekä
ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä tekee sitoumuksia tarkoituksensa toteuttamiseksi.

3§ Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen kotipaikan tai lähialueen asukas, joka hyväksyy yhdistyksen päämäärät ja toimii niiden hyväksi.

Yhdistyksen jäsenet ovat velvollisia kalenterivuosittain suorittamaan yhdistykselle jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous määrää. Varattomuuden vuoksi jäsen voidaan vapauttaa jäsenmaksun suorittamisesta joko määräajaksi tai toistaiseksi.

Yhdistyksen jäsenyydestä toimikunta voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä tai periaatteita tahi huomattavasti vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa. Erotetulla on oikeus saattaa asia yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi jättämällä valituskirjelmä toimikunnalle 14 vuorokauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan.

4§ Kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Vuosikokouksen tehtävänä on;

käsitellä yhdistyksen toimintakertomus;
käsitellä tilikertomus ja vahvistaa tilinpäätös kuluneen tilivuoden osalta ja käsitellä siihen liittyvä tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan lausunto;
päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille;
arvioida asunto-, ympäristö- ja aluepoliittinen tilanne ja yhdistyksen tila sekä määrittää niistä aiheutuvat yhdistyksen tehtävät;
valita yhdistyksen hallituksena toimivan toimikunnan jäsenet;
päättää yhdistyksen jäsenmaksun suuruudesta;
valita yksi (1) tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja tälle yksi (1) varamies;
käsitellä muut vuosikokoukselle esitetyt asiat.

Yhdistyksen vuosikokoukset ja muut kokoukset kutsuu koolle toimikunta sähköpostilla tai kirjallisin kutsuin tai kotisivuillaan. Vuosikokous kutsutaan koolle vähintään kahta (2) viikkoa ennen kokousta. Muut yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta.

5§ Toimikunta

Yhdistyksen hallituksena toimivan toimikunnan valitsee yhdistyksen vuosikokous vuodeksi kerrallaan. Toimikuntaan kuuluu viidestä (5) viiteentoista (15) jäsentä.

Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. Toimikunta valitsee taloudenhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt sekä asettaa tarpeelliset toimikunnat.

Toimikunta päättää jäsenten hyväksymisestä ja erottamisesta, jäsenmaksun kantotavasta ja jäsenen vapauttamisesta jäsenmaksun suorittamisesta.

6§ Talous

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös, tilit ja muut siihen liittyvät asiakirjat on esitettävä tilintarkastajille kunkin vuoden helmikuun 15 päivään mennessä ja tilintarkastajien on annettava tarkastuskertomuksensa saman helmikuun loppuun mennessä.

7§ Nimen Kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat toimikunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

8§ Muut Määräykset

Niiltä osin kuin säännöissä ei ole määrätty, noudatetaan yhdistyslakia. Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, sen varat on luovutettava vastaavien sääntöjen mukaisiin toimintoihin, purkautumisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti.