Ketosirkka-hanke

Ketosirkka-hanke sijaitsee Lehmäkosken rinneniityllä Luontopolkumme alussa lähellä Kaukasten Juhlataloa. 

Ajankohtaista hankkeesta keväällä 2022 – Lidl kauppaketju yhteistyössä 

Kaukasten Lehmäkosken niittyprojektille tukea ja arvostusta. Kauppaketju Lidl tukee Luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin perinnebiotooppien hoitoon ja suojeluun keskittyvää ketosirkka-hanketta kolmessa eri kohteessa uudenmaan alueella. Yhteistyökohteet sijaitsevat Hyvinkään Kaukasissa 1 ha, Mäntsälässä 3,2 ha ja Espoossa 1,2 ha. Perinnebiotoopit ovat karjatalouden myötä muovautuneita elinympäristöjä kuten niittyjä ja ketoja. Ne ovat tärkeitä elinympäristöjä pölyttäjille, erityisesti mesipistiäisille ja perhosille. Toimenpiteet hyödyttävät pölyttäjien lisäksi suurta joukkoa muita uhanalaisia eliölajeja. Ketosirkka- ja helmihankkeiden aloitustilaisuus järjestettiin Kaukasten juhlatalolla 24.5.2022. Samalla esiteltiin Lehmäkosken niitty ja sen hoitohistoria ympäristövastaava Rainer Salon toimesta.

Perustietoa hankkeesta:

Kaukasten Lehmäkosken entisen laidunniityn ennallistaminen kuuluu Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin Ketosirkka II -hankkeen pioneerikohteisiin. Työt aloitettiin vuonna 2015. Niitylle pyritään palauttamaan alkuperäinen niittykasvilajisto niistä riippuvaisine hyönteisineen. Hankkeen myönteisiä vaikutuksia on jo nähtävissä. Työn tuloksena laji- ja yksilömäärät ovat nousseet merkittävästi. Kasvi- ja hyönteislajiston kehitystä seurataan vuosittaisilla kartoituksilla asukasyhdistyksen ympäristövastaavan toimesta. Paahteiselta rinneniityltä on poistettu varjostavaa puustoa ja rehevämpää kasvustoa pidetään kurissa niittämällä sekä korjaamalla niittojäte.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin Ketosirkka-hankkeen avulla autetaan uhanalaisia luontotyyppejä ja kasveja sekä niistä riippuvaisia eliöitä. Kohteita on Uudenmaan eri aluella. Toinen merkiittävä hankkeen alue on vieraslajien poistaminen. Vieraslajit vievät kasvutilaa paikalla kasvaneilta alkuperäisiltä kasvilajeilta. Alueita hoidetaan kullekin kohteelle tehdyn hoitosuunnitelman mukaisesti.

Virnapunatäplä päivänkakkaralla on kaunis esimerkki hankkeen toteutuksesta.

Kuva Rainer Salo

ketosirkka

KETOSIRKAN KOTISIVUT / Suomen luonnonsuojeluliitto.